De NVP-UNIMA is een ANBI en daarom zijn wij verplicht bepaalde informatie te publiceren op onze website. Dat doen wij vanzelfsprekend graag, want wij zijn er trots op een ANBI te zijn.

de naam van de instelling

Wij zijn de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel – UNIMA Centrum Nederland. Deze (lange) naam wordt vaak afgekort tot ‘NVP-UNIMA’.

het RSIN nummer

RSIN: 816124164
KvK: 40531317

de contactgegevens

Het secretariaat is gevestigd aan: Kretschmar van Veenlaan 24, 1222 LZ Hilversum

een duidelijke beschrijving van de doelstelling

Volgens artikel 2.1 van onze statuten is onze doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het poppenspel en objecttheater, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 2.2 van de statuten geeft aan dat wij dit doel trachten te bereiken door onder meer:

a       het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, het zowel analoog als digitaal verzamelen van informatie en het verspreiden daarvan, en het bijdragen aan de ontwikkeling van het poppenspel en object theater;

b       het propageren van het poppenspel als educatief middel;

c        het in stand houden van het in Nederland gevestigde centrum van UNIMA, de internationale Vereniging voor poppenspelers en liefhebbers van het poppentheater;

d       het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze tagline is: Laat Nederland(s) poppenspel zien!

de functie en de namen van de bestuurders

Ons bestuur bestaat uit:

Alexander Bauwens (voorzitter)
Anke van Vliet (secretaris)
Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester)
Koos Wieman
Ellen Scholten
Charlotte de Lange
Remco Raessen

Meer over het bestuur: https://www.nvp-unima.nl/over-nvp-unima/

het beloningsbeleid

Het bestuur en de redactie bestaan uit louter vrijwilligers, die vanzelfsprekend alleen daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten vergoed krijgen (kilometervergoeding € 0,19 per km, parkeerkosten). Onkosten worden slechts vergoed indien de onderliggende facturen/betaalbewijzen kunnen worden overgelegd én de kosten gemaakt zijn ten behoeve van de vereniging. Voor voorziene grotere uitgaven dient op voorhand door het bestuur goedkeuring te worden gegeven.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie hieronder een citaat uit het verslag van de secretaris zoals dat gedurende de ALV van 20 april 2021 is gepresenteerd. Dit betreffen de activiteiten in 2020 (het Corona-jaar):

 NVP-UNIMA activiteiten en workshops/opleiding

2020 zou een feestelijk jaar worden, waarin we het 65-jarig bestaan van de vereniging groots wilden vieren met alle leden. We hadden een aantal mooie activiteiten gepland die niet door konden gaan vanwege de Corona-maatregelen.

Een aantal live activiteiten konden wel doorgaan:

Winter seminar op 29 februari 2020

Thema: Het maken van een trailer, door Hans Quatfass.
Het was een geslaagde dag met 41 deelnemers.

Wereld Poppenspeldag op 21 maart
Thema: Een blik op poppenspel
In de nieuwsbrieven en op Facebook is het thema onder de aandacht gebracht.

Summer seminar op 5 en 6 september 2020

Thema: handpoppenspel, door Arjan Kooman
Er waren 12 deelnemers en drie begeleiders (Frans, Arjan en Ellen).

Algemene Leden Vergadering op 28 oktober

De ALV (gepland op 28 maart) is vanwege alle Corona-maatregelen tweemaal uitgesteld en uiteindelijk online gehouden op 28 oktober 2020.

NVP-Café

In mei zijn we gestart met een online terugkerende activiteit, het NVP-Café. We bieden zo gelegenheid tot het online ontmoeten van elkaar, het kunnen uitwisselen van ervaringen en elkaar kunnen inspireren. Er hebben vier NVP-Cafés plaatsgevonden in 2020.

Pop-Ups

In 2020 hebben er uiteindelijk acht Pop-Ups door kunnen gaan, alle georganiseerd door Frouke Diana van Zomeren. Per avond waren er 5-14 personen aanwezig.

Open dagen van de mediatheek

Tijdens de twee open dagen van de Mediatheek was het in 2020 wederom mogelijk om gratis speladvies te krijgen in de breedste zin van het woord.

Scholing in Poppen- en Objecttheater

Met de eerste lockdown in maart 2020 heeft het Haags Theaterhuis een paar lessen online gedaan en enkele lessen verzet naar data dat het weer live kon. Het laatste basisjaar werd in juli 2020 afgerond met een eindpresentatie door acht deelnemers in theater De Vaillant. Het Haags Theaterhuis is in januari 2021 online gestart met het ontwikkelingstraject PuppetBoost met acht deelnemers dat doorloopt tot mei 2021. 

Overig opleidingsaanbod georganiseerd door derden:

In 2020 heeft de NVP-UNIMA het opleidingsaanbod dat door anderen werd georganiseerd zo veel mogelijk in kaart gebracht en uitgedragen via de website, Facebook, de activiteitenkalender en de nieuwsbrief.

Media rondom het poppenspel:

Vakblad De wereld van het poppenspel

In 2020 is het vakblad De wereld van het poppenspel vier keer verschenen, met ieder een eigen thema. Het lentenummer was een dubbeldik nummer ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan.

Digitale nieuwsbrieven en activiteitenkalender

De lay-out is aangepast en gelijkgetrokken met de stijl van de website. De activiteiten zijn opgenomen in de nieuwsbrief en worden ook vaak vermeld op Facebook.

Social media

Alle activiteiten van de vereniging op Facebook worden gedeeld op twee pagina’s. De NVP-UNIMA pagina heeft 852 volgers (in 2019: 581) en de besloten leden-groep heeft 163 leden (in 2019: 148).

 Nota bene: inmiddels zijn wij ook op Instagram en YouTube te vinden.

Website

 Alle informatie wordt maandelijks bijgewerkt op de site van de vereniging: www.nvp-unima.nl

een financiële verantwoording 

Hieronder worden de balans en de winst- en verliesrekening over 2020 weergegeven zoals deze op de ALV van 20 april 2021 zijn gepresenteerd.

een toelichting

Wij hebben in 2020 een paar live activiteiten kunnen organiseren en niet veel kosten hoeven te maken, waardoor we het jaar hebben kunnen afsluiten met een winstje van € 13,25. Gezien het feit dat de NVP-UNIMA geheel zonder (structurele) subsidie functioneert, is dat een applausje waard. De grootste kostenpost is de publicatie (drukkosten en portokosten) van het vakblad De wereld van het poppenspel. Tegenover alle reserveringen staan liquide middelen.

de hoofdlijnen van het beleidsplan

Hieronder volgt een samenvatting van het beleidsplan 2021-2025:

Visie en organisatie 

Sleutelwoorden voor deze beleidsperiode zijn verbinding, diversiteit, zichtbaarheid en nieuwsgierigheid.

De NVP-UNIMA wil een inclusieve organisatie zijn: een samenhangend geheel van mensen en ruimte geven aan diversiteit, zonder uitzondering met als gemene deler het enthousiasme voor de waarde en het belang van het poppenspel en objecttheater.

Organisatiestructuur

De NVP-UNIMA wil een ‘platte’ vereniging zijn, zonder bestuurlijke lagen. Het bestuur zoekt meer verbinding met de leden. Niet alleen tijdens bijeenkomsten, maar ook in de uitvoering van zijn taken. We streven ernaar om te zoeken naar ondersteuning door leden in verschillende werkgroepen. Hierdoor wordt de werkdruk voor het bestuur verlaagd en vergroten we onze mogelijkheden voor activiteiten.

Missie en activiteiten

Alle bijeenkomsten zijn altijd toegankelijk voor geïnteresseerden en niet-leden.

In de komende vijf jaar is het voornemen als vereniging te onderzoeken of we specifieke activiteiten kunnen faciliteren om de diversiteit in onze vereniging te stimuleren. Met de online contact- en informatiemogelijkheden kan immers makkelijker contact gemaakt worden met allerlei poppenspelers, -makers en mensen uit de vele vakgebieden.

De insteek van een bijeenkomst heeft meerdere kanten: (i) het samenkomen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ideeën/gedachten uit te wisselen, en/of (ii) vakverdieping en professionalisering door middel van informatie, cursussen en workshops.

NVP-UNIMA Meeting Point bij festivals

Tijdens landelijke poppentheater-/figurentheaterfestivals willen we graag een NVP-UNIMA Meeting Point realiseren alwaar leden en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

De NVP-UNIMA wil op belangrijke festivals en bijeenkomsten vertegenwoordigd zijn om de vereniging onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Prijzen en onderscheidingen

De NVP-UNIMA heeft een tweetal onderscheidingen in het leven geroepen die om het jaar worden uitgereikt. Daarnaast beschikt de NVP-UNIMA over de erespeld. Meer informatie over onze onderscheidingen: https://www.nvp-unima.nl/onderscheidingen/

Opleiding

Vanaf haar oprichting heeft de NVP-UNIMA veel aandacht gegeven aan scholing en opleiding/educatie. Vanaf 2008 tot en met 2012 werd door de vereniging een basis- en vervolgopleiding gerealiseerd voor beginnende poppenspelers. Vanaf 2017 verzorgt het Haags Theaterhuis (onder auspiciën van de NVP-UNIMA) deze opleidingen.

Hoewel het verkrijgen van subsidie voor opleidingen erg moeilijk is, wil de NVP-UNIMA blijven onderzoeken hoe en of een opleiding tot de mogelijkheden behoort.

UNIMA en internationale samenwerking

De NVP is in 1982 onderdeel geworden van de wereldorganisatie voor poppenspel de Union Internationale de la Marionnette, kortweg UNIMA. Deze internationale organisatie bestaat al sinds 1929 en is aangesloten bij de Unesco.

De NVP-UNIMA wil haar leden blijven enthousiasmeren voor deze internationale organisatie en doet dat (onder andere) door het belichten van de diverse activiteiten van de UNIMA in de nieuwsbrief en via de sociale mediakanalen.

De wereld van het poppenspel en publicaties

De NVP-UNIMA geeft sinds haar oprichting in 1955 een blad uit.

We kunnen constateren dat de inhoudelijke en uiterlijke kwaliteit van het vakblad nog steeds verbetert en dat de opeenvolgende, onbezoldigde redacties een geweldige prestatie leveren. De redactie functioneert inhoudelijk volledig onafhankelijk van het bestuur. We willen het blad voor de toekomst blijven behouden en doorgaan op de gevonden kwalitatieve weg. Graag zouden we de oplage van De wereld voor het poppenspel willen vergroten.

Informatieverstrekking 

De NVP-UNIMA stelt onder meer als doel informatie te ontsluiten over poppenspel, poppen- en objecttheater en alles wat er raakvlakken mee heeft, van en voor leden en niet leden. Dat gebeurt middels:

Website

De NVP-UNIMA website (www.nvp-unima.nl) is geheel vernieuwd. Het technisch beheer en de contentmanagement is in handen van het bestuur.

Nieuwsbrief

De NVP-UNIMA nieuwsbrief is geprofessionaliseerd door middel van dedicated software.

Social media

De NVP-UNIMA maakt gebruik van verscheidene kanalen op sociale media. De inhoud wordt mede bepaald door de mogelijkheden en doelgroep van het betreffende medium.

Mediatheek

De NVP-UNIMA heeft een groot aantal boeken verzameld in een bibliotheek die gevestigd is aan de Brouwersvaart in Haarlem. De verzameling omvat onder andere zo’n 1.900 boeken, 245 ingebonden jaargangen van het NVP-UNIMA-blad en vele buitenlandse bladen en het fotoarchief van de vereniging.

Wij willen graag de mediatheek onder de aandacht blijven brengen als belangrijke bron van informatie en contactplek. Daarom zullen de open dagen verder worden ontwikkeld en wordt er gekeken naar een verdere ontsluiting van de gegevens van de mediatheek.

Ook zullen de door de NVP-UNIMA uitgegeven publicaties digitaal beschikbaar gemaakt worden via de website. Daarmee is reeds een aanvang genomen. De overige eigen uitgaven zullen eveneens gedigitaliseerd en gepubliceerd worden. Een belangrijk voornemen is ook het digitaal beschikbaar maken van het vakblad vanaf 1955.